Po lewej stronie żółty budynek z niebieską kopułą na tle nieba, na środku czerwony napis "regulamin" w białej ramce na czerwonym tle, po prawej stronie rzeżba chińskiego smoka na brązowym tle

Z dniem 1 grudnia 2015 r. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. zw. dr hab. Wlodzimierz Nykiel powołał Ośrodek Spraw Azjatyckich.

Regulamin Funkcjonowania

Ośrodka Spraw Azjatyckich (Center for Asian Affairs)

§1

 1. OSA inicjuje działania badawcze i organizacyjne w zakresie problematyki politologicznej, ekonomicznej, prawnej i społeczno-kulturowej państw Azji Wschodniej oraz stanowi zaplecze merytoryczne dla działań międzynarodowych samorządów oraz władz centralnych i jednostek otoczenia biznesu.
 2. Główne cele działania wpisują się w samorządowy i obywatelski wymiar polityki zagranicznej RP oraz cele statutowe UŁ związane z działalnością na rzecz dobra powszechnego oraz wszechstronnego rozwoju kraju, miasta i regionu.

Celem działalności OSA jest w szczególności:

 1. wzmocnienie zaplecza merytorycznego administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji otoczenia biznesu współpracujących z partnerami azjatyckimi;
 2. identyfikacja i wskazywanie obszarów współpracy z Azją poprzez uczestniczenie w debacie publicznej na poziomie lokalnym, ogólnopolskim oraz europejskim;
 3. wspieranie i rozwój współpracy z Azją na poziomie obywatelskim i budowanie zrozumienia społeczeństwa do rozwoju kontaktów z państwami regionu;
 4. Powyższe cele będą realizowane poprzez następujące działania:
 5. prowadzenie badań dotyczących aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i  społecznej państw azjatyckich, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu lokalnego i regionalnego;
 6. przygotowywanie opracowań i analiz w zakresie nowych trendów gospodarczo-politycznych, uwarunkowań współpracy gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem promocji polskiego eksportu na rynki azjatyckie oraz możliwości inwestycyjnych;
 7. przygotowywanie rekomendacji dla samorządów przed wizytami w państwach azjatyckich oraz wizytami delegacji azjatyckich na terenie kraju;
 8. rozwój kompetencji zawodowych pracowników instytucji zaangażowanych we  współpracę z Azją (staże, szkolenia, studia podyplomowe);
 9. popularyzowanie wiedzy na temat Azji w skali lokalnej, ogólnopolskiej oraz  międzynarodowej (konferencje, wykłady, seminaria, warsztaty);
 10. współpraca z uznanymi ośrodkami naukowymi i analitycznymi, instytucjami Unii Europejskiej oraz przedsiębiorstwami zaangażowanymi we współpracę z Azją;
 11. wzmacnianie i promocja wymiany studenckiej i akademickiej między europejskimi uniwersytetami a ich odpowiednikami w krajach azjatyckich;
 12. inicjowanie serii wydawniczych poświęconych publikacji badań własnych oraz innych związanych z tematyką azjatycką.

§2

OSA ma charakter otwarty. Osoby i instytucje zainteresowane aktywnym uczestnictwem w  badaniach nad Azją Wschodnią mogą wspierać prace Ośrodka za zgodą Kierownika OSA.

§3

 1. Działalnością OSA kieruje Kierownik.
 2. Funkcję Kierownika Ośrodka może pełnić osoba posiadająca co najmniej stopień doktora, zatrudniona w UŁ (na etacie naukowym lub naukowo-dydaktycznym), dla której UŁ stanowi podstawowe miejsce pracy, znająca biegle jeden z języków azjatyckich i mająca doświadczenie w pracy z instytucjami azjatyckimi.
 3. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje ze stanowiska Rektor UŁ.

§4

Do obowiązków Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

 • reprezentowanie OSA w kontaktach z osobami i podmiotami zewnętrznymi,
 • określanie profilu działalności OSA,
 • organizowanie prac w zakresie działalności Ośrodka,
 • zarządzanie mieniem Ośrodka i przyznanymi środkami finansowymi,
 • składanie rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka,
 • występowanie z wnioskami w sprawach związanych z działalnością OSA do władz Uczelni, w tym w zakresie zatrudnienia, awansów, urlopów i nagród dla pracowników,
 • wykonywanie innych obowiązków związanych z działalnością OSA.

§5

 1. Organem doradczym OSA jest Rada Programowa Ośrodka na czele z jej przewodniczącym. Rada Programowa funkcjonuje w formie internetowej grupy dyskusyjnej.
 2. Członków Rady Programowej Ośrodka powołuje i odwołuje Kierownik Ośrodka na okres czteroletniej kadencji.
 3. Do kompetencji Rady Programowej należy w szczególności:
 • składanie propozycji i wniosków dotyczących profilu działalności naukowej i  badawczej Ośrodka,
 • składanie propozycji i wniosków dotyczących priorytetów działalności wydawniczej oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.

§6

Działalność OSA finansowana jest ze środków Uniwersytetu Łódzkiego, oraz źródeł zewnętrznych, w tym m.in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Miasta Łodzi, Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, prywatnych przedsiębiorców oraz grantów naukowych i naukowo-badawczych oraz funduszy europejskich.

§7

Nadzór nad działalnością Ośrodka Spraw Azjatyckich (OSA) sprawuje Rektor UŁ.